ماده 1135 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی

متن ماده 1135 قانون مدنی ماده 1135 – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

ماده 1134 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی

متن ماده 1134 قانون مدنی ماده 1134 – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

ماده 1133 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

متن ماده 1133 قانون مدنی “ماده 1133 – مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ‌تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و ()1130(‌این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس و رج قانون اصلاح مربوط به طلاق…

ماده 1132 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی

متن ماده 1132 قانون مدنی “ماده 1132 – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

ماده 1131 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی

متن ماده 1131 قانون مدنی ماده 1131 – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده…

ماده 1130 قانون مدنی / ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

متن ماده 1130 قانون مدنی “ماده 1130 – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن…

ماده 1129 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

متن ماده 1129 قانون مدنی ماده 1129 – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(رج ماده 105 ق.م.ا) تاریخچه…

ماده 1128 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی

متن ماده 1128 قانون مدنی ماده 1128 – هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد. تاریخچه قانون مدنی…

ماده 1127 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی

متن ماده 1127 قانون مدنی ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

ماده 1126 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی

متن ماده 1126 قانون مدنی ماده 1126 – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…