ماده 1125 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی

متن ماده 1125 قانون مدنی ماده 1125 – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

ماده 1124 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی

متن ماده 1124 قانون مدنی ماده 1124 – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

ماده 1123 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی

متن ماده 1123 قانون مدنی “ماده 1123 – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1- قرن. 2- جذام. 3-برص. 4-افضاء. 5-زمین‌گیری. 6- نابینایی از هر دو چشم.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 1122 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی

متن ماده 1122 قانون مدنی “ماده 1122 – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1- عنن به شرط این که بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. 2- خصی. 3- مقطوع بودن آلت تناسلی.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

ماده 1121 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی

متن ماده 1121 قانون مدنی “ماده 1121 – جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

ماده 1120 قانون مدنی / ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی

متن ماده 1120 قانون مدنی “ماده 1120 – عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

ماده 1119 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

متن ماده 1119 قانون مدنی “ماده 1119 – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن…

ماده 1118 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

متن ماده 1118 قانون مدنی ماده 1118 – زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

ماده 1117 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

متن ماده 1117 قانون مدنی ماده 1117 – شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.(رج ماده 18قانون حمابت از خانواده1353) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 1116 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی

متن ماده 1116 قانون مدنی “ماده 1116 – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان…