ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد : ‌الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد. ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي. ج – حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع…

ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

ماده 329 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 329 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأي‌رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند…

ماده 328 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 328 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 328 – درصورتي‌كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجديدنظر ارسال مي‌دارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي…

ماده 327 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 327 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است…

ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي‌گردد: ‌الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود. ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به‌نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود. ج – دادگاه صادركننده رأي…

ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست. ‌تبصره 1 –…

ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 324 – درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 323 – درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران‌خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 322 – هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي‌نمايد و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي‌كننده، دستور را لغو خواهد نمود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی…