ماده 1115 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی

متن ماده 1115 قانون مدنی ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به…

ماده 1114 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

متن ماده 1114 قانون مدنی ماده 1114 – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 1113 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی

متن ماده 1113 قانون مدنی ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

ماده 1112 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی

متن ماده 1112 قانون مدنی ماده 1112 – اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.(رج ماده 1129 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

ماده 1111 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی

متن ماده 1111 قانون مدنی ماده 1111 – زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به‌دادن آن محکوم خواهد کرد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف         ماده1: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد. تبصره-…

ماده 1110 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی

متن ماده 1110 قانون مدنی ماده 1110 – در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی‌که پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 1109 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی

متن ماده 1109 قانون مدنی ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان…

ماده 1108 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی

متن ماده 1108 قانون مدنی ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

ماده 1107 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

متن ماده 1107 قانون مدنی ماده 1107 – نفقه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…