ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب…

ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی:  ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. شرح ماده ۴۶ آ.د.م وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور…

ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیلی که در وکالت‌ نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌ رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌…

ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به‌ طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌ لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای…

ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. شرح ماده ۴۳ آ.د.م ماده ۲۸ قانون وکالت: در صورتی که وکیل در دو…

ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت…

ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: ۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. ۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از…

ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌ به‌ تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد…

ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. ‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده…

ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به…