ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. شرح بر اساس قانون ایین دادرسی…

ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۳ – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود. شرح ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی…

ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵- در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد. شرح تفکیک دعاوی به  منقول و غیر منقول از این جهت…

ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۱۴ – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. شرح  امارات در واقع جمع اماره بوده و معنی آن همان دلیل می باشد که در مرتیه ضعیف تری قرار دارد. تامین دلیل و امارات در واقع…

‌ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد. شرح مطابق ماده ۱۲ قانون مدنی  مال…

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۱ – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت…

ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۱۰ – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد. شرح ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی رسیدگی را توضیح می دهد بر این اساس که اصولا رسیدگی بدوی در دادگاه…

لایحه جدید قانون تجارت

كتاب اول: تجارت و مقررات حاكم بر آن باب اول: تاجر و قائم مقام تجارتي ماده ۱- تاجر شخصي است كه براي خود به هريك از اعمال زير اشتغال دارد: ۱- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و يا…

ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۹ – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد. ‌آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌شود.…

‌ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

‌ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۸ – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد. شرح بند اول ماده ۸ قانون آیین دادرسی…