ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۷ – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون. شرح فلسفه ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی این است که هیچ دعوایی مستقیما در دادگاه بالاتر مطرح نشود بلکه…

ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۶ – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست. شرح در ماده  ۱۸۳ قانون مدنی عقد به این صورت تعریف شده است :  عقد عبارت است از این که یک یا…

ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۵ – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند. شرح با توجه به بند الف و ب و ج ماده ‌ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد، احكام…

ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده ۴ – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.   شرح دادگاه عمومی حقوقی دادگاه عمومی بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در محلهایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد…

قانون آیین دادرسی مدنی

متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) ‌كتاب اول – در امور مدني ‌كليات ‌ماده ۱ – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي…

ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر…