ماده 1086 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی

متن ماده 1086 قانون مدنی ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

ماده 1085 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

متن ماده 1085 قانون مدنی ماده 1085 – زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.(رج ماده377 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

ماده 1084 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی

متن ماده 1084 قانون مدنی ماده 1084 – هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

ماده 1083 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی

متن ماده 1083 قانون مدنی ماده 1083 – برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

ماده 1082 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

متن ماده 1082 قانون مدنی “ماده 1082 – به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. ‌تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و…

ماده 1081 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی

متن ماده 1081 قانون مدنی ماده 1081 – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 1080 قانون مدنی / ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی

متن ماده 1080 قانون مدنی ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

ماده 1079 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی

متن ماده 1079 قانون مدنی ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

ماده 1078 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی

متن ماده 1078 قانون مدنی ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

ماده 1077 قانون مدنی / ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی

متن ماده 1077 قانون مدنی “ماده 1077 – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.(رج مواد940و1078 به بعد ق.م بویژه مواد 1095تا1098) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …