ماده 1056 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی

متن ماده 1056 قانون مدنی ماده 1056 – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

ماده 1055 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی

متن ماده 1055 قانون مدنی ماده 1055 – نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق‌نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 1054 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی

متن ماده 1054 قانون مدنی ماده 1054 – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

ماده 1053 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی

متن ماده 1053 قانون مدنی ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

ماده 1052 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی

متن ماده 1052 قانون مدنی ماده 1052 – تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

ماده 1051 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی

متن ماده 1051 قانون مدنی ماده 1051 – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

ماده 1050 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی

متن ماده 1050 قانون مدنی ماده 1050 – هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص…

ماده 1049 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی

متن ماده 1049 قانون مدنی ماده 1049 – هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

ماده 1048 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی

متن ماده 1048 قانون مدنی ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

ماده 1047 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی

متن ماده 1047 قانون مدنی “ماده 1047 – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است: 1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. 2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا…