ماده 1046 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی

متن ماده 1046 قانون مدنی “ماده 1046 – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: ‌اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ‌ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ‌ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر…

ماده 1045 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی

متن ماده 1045 قانون مدنی “ماده 1045 – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1-  نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود. 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود. 3- نکاح با برادر و خواهر و…

ماده 1044 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی

متن ماده 1044 قانون مدنی “ماده 1044 – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد،‌وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. ‌تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه…

ماده 1043 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی

متن ماده 1043 قانون مدنی مماده 1043 – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد…

ماده 1042 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی

متن ماده 1042 قانون مدنی ماده 1042 – حذف شد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

ماده 1041 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

متن ماده 1041 قانون مدنی “ماده 1041 – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.(رج تبصره 1 ماده 1210 ق.م و  ماده 3 قانون ازدواج 1310) (قانون فوق…

ماده 1040 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی

متن ماده 1040 قانون مدنی “ماده 1040 – هر یک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از‌قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

ماده 1039 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی

متن ماده 1039 قانون مدنی ماده 1039 – حذف شد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

ماده 1038 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی

متن ماده 1038 قانون مدنی ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 1037 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی

متن ماده 1037 قانون مدنی ماده 1037 – هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده‌است مطالبه کند.‌اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون…