ماده 1036 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی

متن ماده 1036 قانون مدنی ماده 1036 – حذف شد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

ماده 1035 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی

متن ماده 1035 قانون مدنی ماده 1035 – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی‌تواند به…

ماده 1034 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی

متن ماده 1034 قانون مدنی ماده 1034 – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

ماده 1033 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی

متن ماده 1033 قانون مدنی “ماده 1033 – هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر…

ماده 1032 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی

متن ماده 1032 قانون مدنی “ماده 1032 – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: ‌طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. ‌طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. ‌طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. ‌در هر طبقه درجات قرب…

ماده 1031 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی

متن ماده 1031 قانون مدنی ماده 1031 – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

ماده 1030 قانون مدنی / ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی

متن ماده 1030 قانون مدنی “ماده 1030 – اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت‌مزبور حق رجوع ندارد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

ماده 1029 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی

متن ماده 1029 قانون مدنی ماده 1029 – هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او‌را طلاق می‌دهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 1028 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی

متن ماده 1028 قانون مدنی ماده 1028 – امینی که برای اداره کردن اموال غیاب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آنبه عهده محکمه است.…

ماده 1027 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی

متن ماده 1027 قانون مدنی ماده 1027 – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…