ماده 996 قانون مدنی / ماده ۹۹۶ قانون مدنی

متن ماده 996 قانون مدنی ماده 996 – اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید…

ماده 995 قانون مدنی / ماده ۹۹۵ قانون مدنی

متن ماده 995 قانون مدنی ماده 995 – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

ماده 994 قانون مدنی / ماده ۹۹۴ قانون مدنی

متن ماده 994 قانون مدنی ماده 994 – حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.(رج ماده 30 قانون ثبت احوال و مواد 1017 به بعد ق.م و مواد 153 به بعد ق.ا.ح – رای وحدت رویه 512-34/67 -67/8/2…

ماده 993 قانون مدنی / ماده ۹۹۳ قانون مدنی

متن ماده 993 قانون مدنی “ماده 993 – امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:(رج مواد 12 تا 34 قانون ثبت احوال) 1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم تاریخ…

ماده 992 قانون مدنی / ماده ۹۹۲ قانون مدنی

متن ماده 992 قانون مدنی “ماده 992 – سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.(رج ماده 10 قانون ثبت احوال) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 991 قانون مدنی / ماده ۹۹۱ قانون مدنی

متن ماده 991 قانون مدنی “ماده 991 – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد. کتاب سوم –…

ماده 990 قانون مدنی / ماده ۹۹۰ قانون مدنی

متن ماده 990 قانون مدنی “ماده 990 – از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 989 قانون مدنی / ماده ۹۸۹ قانون مدنی

متن ماده 989 قانون مدنی ماده 989 – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌مخارج…

ماده 988 قانون مدنی / ماده ۹۸۸ قانون مدنی

متن ماده 988 قانون مدنی “ماده 988 – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 1-به سن 25 سال تمام رسیده باشند. 2-هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. 3-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در…

ماده 987 قانون مدنی / ماده ۹۸۷ قانون مدنی

متن ماده 987 قانون مدنی “ماده 987 – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست…