ماده 1305 قانون مدنی / ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی

متن ماده 1305 قانون مدنی “ماده 1305 – در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 1304 قانون مدنی / ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی

متن ماده 1304 قانون مدنی ماده 1304 – هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

ماده 1303 قانون مدنی / ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی

متن ماده 1303 قانون مدنی ماده 1303 – در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

ماده 1302 قانون مدنی / ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی

متن ماده 1302 قانون مدنی ماده 1302 – هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن…

ماده 1301 قانون مدنی / ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی

متن ماده 1301 قانون مدنی ماده 1301 – امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

ماده 1300 قانون مدنی / ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی

متن ماده 1300 قانون مدنی ماده 1300 – در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

ماده 1299 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی

متن ماده 1299 قانون مدنی “ماده 1299 – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: 1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 2- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. 3- وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً…

ماده 1298 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی

متن ماده 1298 قانون مدنی ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری…

ماده 1297 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی

متن ماده 1297 قانون مدنی ماده 1297 – دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

ماده 1296 قانون مدنی / ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی

متن ماده 1296 قانون مدنی ماده 1296 – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات…