ماده 876 قانون مدنی / ماده ۸۷۶ قانون مدنی

متن ماده 876 قانون مدنی ماده 876 – با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

ماده 875 قانون مدنی / ماده ۸۷۵ قانون مدنی

متن ماده 875 قانون مدنی ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

ماده 874 قانون مدنی / ماده ۸۷۴ قانون مدنی

متن ماده 874 قانون مدنی “ماده 874 – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

ماده 873 قانون مدنی / ماده ۸۷۳ قانون مدنی

متن ماده 873 قانون مدنی ماده 873 -اگر تاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگر ارث می‌برند مجهول وتقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمی‌برند مگرآن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شودکه در این صورت ازیکدیگر ارث می‌برند.(رج ماده1024ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

ماده 872 قانون مدنی / ماده ۸۷۲ قانون مدنی

متن ماده 872 قانون مدنی ماده 872 – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.(رج مواد1016و1022ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

ماده 871 قانون مدنی / ماده ۸۷۱ قانون مدنی

متن ماده 871 قانون مدنی ماده 871 – هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را بر هم زنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

ماده 870 قانون مدنی / ماده ۸۷۰ قانون مدنی

متن ماده 870 قانون مدنی ‌ماده 870 – حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.(رج ماده869ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 869 قانون مدنی / ماده ۸۶۹ قانون مدنی

متن ماده 869 قانون مدنی “ماده 869 – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:  1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.  2- دیون و واجبات مالی متوفی.  3- وصایای…

ماده 868 قانون مدنی / ماده ۸۶۸ قانون مدنی

متن ماده 868 قانون مدنی ماده 868 – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 867 قانون مدنی / ماده ۸۶۷ قانون مدنی

متن ماده 867 قانون مدنی ماده 867 – ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…