ماده 836 قانون مدنی / ماده ۸۳۶ قانون مدنی

متن ماده 836 قانون مدنی ‌ماده 836 – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد…

ماده 835 قانون مدنی / ماده ۸۳۵ قانون مدنی

متن ماده 835 قانون مدنی ‌ماده 835 – موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

ماده 834 قانون مدنی / ماده ۸۳۴ قانون مدنی

متن ماده 834 قانون مدنی “ماده 834 – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 833 قانون مدنی / ماده ۸۳۳ قانون مدنی

متن ماده 833 قانون مدنی ماده 833 – ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 832 قانون مدنی / ماده ۸۳۲ قانون مدنی

متن ماده 832 قانون مدنی ‌ماده 832 – موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 831 قانون مدنی / ماده ۸۳۱ قانون مدنی

متن ماده 831 قانون مدنی ماده 831 – اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

ماده 830 قانون مدنی / ماده ۸۳۰ قانون مدنی

متن ماده 830 قانون مدنی ماده 830 – نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد…

ماده 829 قانون مدنی / ماده ۸۲۹ قانون مدنی

متن ماده 829 قانون مدنی ماده 829 – قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 828 قانون مدنی / ماده ۸۲۸ قانون مدنی

متن ماده 828 قانون مدنی ماده 828 – هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

ماده 827 قانون مدنی / ماده ۸۲۷ قانون مدنی

متن ماده 827 قانون مدنی ماده 827 – تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…