ماده 786 قانون مدنی / ماده ۷۸۶ قانون مدنی

متن ماده 786 قانون مدنی ماده 786 – ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

ماده 785 قانون مدنی / ماده ۷۸۵ قانون مدنی

متن ماده 785 قانون مدنی ماده 785 – هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.(رج ماده357تا360ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 784 قانون مدنی / ماده ۷۸۴ قانون مدنی

متن ماده 784 قانون مدنی ماده 784 – تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

ماده 783 قانون مدنی / ماده ۷۸۳ قانون مدنی

متن ماده 783 قانون مدنی ماده 783 – اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 782 قانون مدنی / ماده ۷۸۲ قانون مدنی

متن ماده 782 قانون مدنی ماده 782 – در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.(رج ماده227ق.اح و مواد516و518 ق.ت) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

ماده 781 قانون مدنی / ماده ۷۸۱ قانون مدنی

متن ماده 781 قانون مدنی ماده 781 – اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه به راهن رجوع کند.(رج ماده227ق.اح وماده34 ق.ث و مواد516و518 ق.ت) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

ماده 780 قانون مدنی / ماده ۷۸۰ قانون مدنی

متن ماده 780 قانون مدنی ماده 780 – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.(رج ماده227ق.اح و بند1ماده148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد154به بعد ق.ت) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 779 قانون مدنی / ماده ۷۷۹ قانون مدنی

متن ماده 779 قانون مدنی ماده 779 – هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.(رج ماده777ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

ماده 778 قانون مدنی / ماده ۷۷۸ قانون مدنی

متن ماده 778 قانون مدنی “ماده 778 – اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

ماده 777 قانون مدنی / ماده ۷۷۷ قانون مدنی

متن ماده 777 قانون مدنی ماده 777 – در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد…