ماده 676 قانون مدنی / ماده ۶۷۶ قانون مدنی

متن ماده 676 قانون مدنی ماده 676 – حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

ماده 675 قانون مدنی / ماده ۶۷۵ قانون مدنی

متن ماده 675 قانون مدنی ماده 675 – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 674 قانون مدنی / ماده ۶۷۴ قانون مدنی

متن ماده 674 قانون مدنی ماده 674 – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. تاریخچه قانون…

ماده 673 قانون مدنی / ماده ۶۷۳ قانون مدنی

متن ماده 673 قانون مدنی “ماده 673 – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

ماده 672 قانون مدنی / ماده ۶۷۲ قانون مدنی

متن ماده 672 قانون مدنی ماده 672 – وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

ماده 671 قانون مدنی / ماده ۶۷۱ قانون مدنی

متن ماده 671 قانون مدنی ماده 671 – وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 670 قانون مدنی / ماده ۶۷۰ قانون مدنی

متن ماده 670 قانون مدنی ماده 670 – در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث…

ماده 669 قانون مدنی / ماده ۶۶۹ قانون مدنی

متن ماده 669 قانون مدنی ماده 669 – هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به…

ماده 668 قانون مدنی / ماده ۶۶۸ قانون مدنی

متن ماده 668 قانون مدنی “ماده 668 – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.(رج ماده371ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

ماده 667 قانون مدنی / ماده ۶۶۷ قانون مدنی

متن ماده 667 قانون مدنی ماده 667 – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.(رج مواد663و674و1073و1074ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…