ماده 1275 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی

متن ماده 1275 قانون مدنی ماده 1275 – هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

ماده 1274 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی

متن ماده 1274 قانون مدنی “ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

ماده 1273 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی

متن ماده 1273 قانون مدنی ماده 1273 – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد. تاریخچه قانون مدنی…

ماده 1272 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی

متن ماده 1272 قانون مدنی ماده 1272 – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

ماده 1271 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی

متن ماده 1271 قانون مدنی ماده 1271 – مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

ماده 1270 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی

متن ماده 1270 قانون مدنی ماده 1270 – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

ماده 1269 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی

متن ماده 1269 قانون مدنی ماده 1269 – اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

ماده 1268 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی

متن ماده 1268 قانون مدنی ماده 1268 – اقرار معلق مؤثر نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا…

ماده 1267 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی

متن ماده 1267 قانون مدنی ماده 1267 – اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

ماده 1266 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی

متن ماده 1266 قانون مدنی ماده 1266 – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…