ماده 606 قانون مدنی / ماده ۶۰۶ قانون مدنی

متن ماده 606 قانون مدنی “ماده 606 – هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به‌نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار…

ماده 605 قانون مدنی / ماده ۶۰۵ قانون مدنی

متن ماده 605 قانون مدنی ماده 605 – هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.(رج مواد103 و 102ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

ماده 604 قانون مدنی / ماده ۶۰۴ قانون مدنی

متن ماده 604 قانون مدنی ماده 604 – کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 603 قانون مدنی / ماده ۶۰۳ قانون مدنی

متن ماده 603 قانون مدنی ماده 603 – ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.(رج ماده 103ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

ماده 602 قانون مدنی / ماده ۶۰۲ قانون مدنی

متن ماده 602 قانون مدنی ماده 602 – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

ماده 601 قانون مدنی / ماده ۶۰۱ قانون مدنی

متن ماده 601 قانون مدنی ماده 601 – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.(رج ماده 33ق.آ.د.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

ماده 600 قانون مدنی / ماده ۶۰۰ قانون مدنی

متن ماده 600 قانون مدنی ماده 600 – هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌به هم بزنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

ماده 599 قانون مدنی / ماده ۵۹۹ قانون مدنی

متن ماده 599 قانون مدنی ماده 599 – تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

ماده 598 قانون مدنی / ماده ۵۹۸ قانون مدنی

متن ماده 598 قانون مدنی ماده 598 -‌ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

ماده 597 قانون مدنی / ماده ۵۹۷ قانون مدنی

متن ماده 597 قانون مدنی ماده 597 – تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…