ماده 565 قانون مدنی / ماده ۵۶۵ قانون مدنی

متن ماده 565 قانون مدنی ماده 565 – جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.(رج ماده680ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

ماده 564 قانون مدنی / ماده ۵۶۴ قانون مدنی

متن ماده 564 قانون مدنی ماده 564 – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.(رج ماده216ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

ماده 563 قانون مدنی / ماده ۵۶۳ قانون مدنی

متن ماده 563 قانون مدنی ماده 563 – در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او راپیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.(رج مواد216 و 567ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

ماده 562 قانون مدنی / ماده ۵۶۲ قانون مدنی

متن ماده 562 قانون مدنی ماده 562 – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

ماده 561 قانون مدنی / ماده ۵۶۱ قانون مدنی

متن ماده 561 قانون مدنی ماده 561 – جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

ماده 560 قانون مدنی / ماده ۵۶۰ قانون مدنی

متن ماده 560 قانون مدنی “ماده 560 – به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

ماده 559 قانون مدنی / ماده ۵۵۹ قانون مدنی

متن ماده 559 قانون مدنی ماده 559 – در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگیرد.(رج مواد3تا6 قانون عملیات بانکی بدون ربا) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

ماده 558 قانون مدنی / ماده ۵۵۸ قانون مدنی

متن ماده 558 قانون مدنی ماده 558 – اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این‌که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند. تاریخچه قانون…

ماده 557 قانون مدنی / ماده ۵۵۷ قانون مدنی

متن ماده 557 قانون مدنی ماده 557 – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.(رج مواد519و336 ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون…

ماده 556 قانون مدنی / ماده ۵۵۶ قانون مدنی

متن ماده 556 قانون مدنی ماده 556 – مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.(رج مواد631 و 614ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…