ماده 555 قانون مدنی / ماده ۵۵۵ قانون مدنی

متن ماده 555 قانون مدنی ماده 555 – مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به‌اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 554 قانون مدنی / ماده ۵۵۴ قانون مدنی

متن ماده 554 قانون مدنی “ماده 554 – مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.(رج مواد673 و 672ق.م )” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

ماده 553 قانون مدنی / ماده ۵۵۳ قانون مدنی

متن ماده 553 قانون مدنی ‌ماده 553 – در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

ماده 552 قانون مدنی / ماده ۵۵۲ قانون مدنی

متن ماده 552 قانون مدنی ‌ماده 552 – هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

ماده 551 قانون مدنی / ماده ۵۵۱ قانون مدنی

متن ماده 551 قانون مدنی “ماده 551 – عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:  1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.  2- در صورت مفلس شدن مالک.  4-  در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.  5-در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بود” تاریخچه قانون مدنی “قانون…

ماده 550 قانون مدنی / ماده ۵۵۰ قانون مدنی

متن ماده 550 قانون مدنی ماده 550 – مضاربه عقدی است جائز. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا…

ماده 549 قانون مدنی / ماده ۵۴۹ قانون مدنی

متن ماده 549 قانون مدنی ماده 549 – حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.(رج ماده220ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

ماده 548 قانون مدنی / ماده ۵۴۸ قانون مدنی

متن ماده 548 قانون مدنی ماده 548 – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

ماده 547 قانون مدنی / ماده ۵۴۷ قانون مدنی

متن ماده 547 قانون مدنی ماده 547 – سرمایه باید وجه نقد باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران…

ماده 546 قانون مدنی / ماده ۵۴۶ قانون مدنی

متن ماده 546 قانون مدنی ماده 546 – مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…