ماده 475 قانون مدنی / ماده ۴۷۵ قانون مدنی

متن ماده 475 قانون مدنی ماده 475 – اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.(رج ماده479ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

ماده 474 قانون مدنی / ماده ۴۷۴ قانون مدنی

متن ماده 474 قانون مدنی ماده 474 – مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

ماده 473 قانون مدنی / ماده ۴۷۳ قانون مدنی

متن ماده 473 قانون مدنی ماده 473 – لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

ماده 472 قانون مدنی / ماده ۴۷۲ قانون مدنی

متن ماده 472 قانون مدنی ماده 472 – عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.(رج مواد216 و 342 و 351ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

ماده 471 قانون مدنی / ماده ۴۷۱ قانون مدنی

متن ماده 471 قانون مدنی ماده 471 – برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره به ابقاء اصل آن ممکن باشد.(رج مواد46 و 58 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

ماده 470 قانون مدنی / ماده ۴۷۰ قانون مدنی

متن ماده 470 قانون مدنی ‌ماده 470 – در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.(رج ماده348ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

ماده 469 قانون مدنی / ماده ۴۶۹ قانون مدنی

متن ماده 469 قانون مدنی ماده 469 – مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 468 قانون مدنی / ماده ۴۶۸ قانون مدنی

متن ماده 468 قانون مدنی ماده 468 – در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.(رج مواد501 و 507 و 514 و 515 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 467 قانون مدنی / ماده ۴۶۷ قانون مدنی

متن ماده 467 قانون مدنی “ماده 467 – مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

ماده 466 قانون مدنی / ماده ۴۶۶ قانون مدنی

متن ماده 466 قانون مدنی ماده 466 – اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…