ماده 1255 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی

متن ماده 1255 قانون مدنی ماده 1255 – در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.‌در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد. تاریخچه قانون…

ماده 1254 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی

متن ماده 1254 قانون مدنی ماده 1254 – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط‌دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

ماده 1253 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی

متن ماده 1253 قانون مدنی ماده 1253 – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

ماده 1252 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی

متن ماده 1252 قانون مدنی “ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او‌را بکند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 1251 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی

متن ماده 1251 قانون مدنی ماده 1251 – هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ‌انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.‌در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت…

ماده 1250 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی

متن ماده 1250 قانون مدنی ماده 1250 – هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به‌تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

ماده 1249 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی

متن ماده 1249 قانون مدنی ماده 1249 – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

ماده 1248 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی

متن ماده 1248 قانون مدنی “ماده 1248 – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1-اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت – خیانت در…

ماده 1247 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی

متن ماده 1247 قانون مدنی “ماده 1247 – مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود. ” تاریخچه قانون…

ماده 1246 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی

متن ماده 1246 قانون مدنی ماده 1246 – قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…