ماده 435 قانون مدنی / ماده ۴۳۵ قانون مدنی

متن ماده 435 قانون مدنی ماده 435 – خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

ماده 434 قانون مدنی / ماده ۴۳۴ قانون مدنی

متن ماده 434 قانون مدنی ماده 434 – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

ماده 433 قانون مدنی / ماده ۴۳۳ قانون مدنی

متن ماده 433 قانون مدنی ماده 433 – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

ماده 432 قانون مدنی / ماده ۴۳۲ قانون مدنی

متن ماده 432 قانون مدنی ماده 432 – در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به‌تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد…

ماده 431 قانون مدنی / ماده ۴۳۱ قانون مدنی

متن ماده 431 قانون مدنی ماده 431 – در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند…

ماده 430 قانون مدنی / ماده ۴۳۰ قانون مدنی

متن ماده 430 قانون مدنی ‌ماده 430 – اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.(رج مواد 425 و 453 و بند3 ماده 429ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

ماده 429 قانون مدنی / ماده ۴۲۹ قانون مدنی

متن ماده 429 قانون مدنی “ماده 429 – در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:(رج ماده450 و  455 و 761ق.م) 1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.(رج ماده431ق.م) 2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که…

ماده 428 قانون مدنی / ماده ۴۲۸ قانون مدنی

متن ماده 428 قانون مدنی ماده 428 – در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

ماده 427 قانون مدنی / ماده ۴۲۷ قانون مدنی

متن ماده 427 قانون مدنی “ماده 427 – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: ‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با…

ماده 426 قانون مدنی / ماده ۴۲۶ قانون مدنی

متن ماده 426 قانون مدنی ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…