قرارداد طبخ غذا

   به نام خدا   قرارداد طبخ غذا   اين قرارداد    بين خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ………………………………………………………………………………………………………. و به عنوان متعهد له  از يك طرف و موسسه تهیه غذای                     به شماره ثبت                   به نمايندگي                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين…

نمونه قرارداد كار

نمونه قرارداد كار اين قرارداد بر طبق قانون کار بين  خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ………………………………………………………………………………………………………. /   شركت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی  …………..………………… تلفن : ……………..  به نمايندگي خانم …………………………… كه در اين قرارداد كارفرما ناميده…

نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده

نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده  طرف اول این  قرارداد مالک خودرو و پیمانکار که از این پس در این قرارداد پیمانکار  نامیده می شود:  آقاي ………………………………… فرزند………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  به شماره ملی ………………………………………………ساكن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد بهره بردار از خدمات پیمانکار که از این پس در این…

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات طرف اول این  قرارداد{مالك}که از این پس در این قرارداد مالک نامیده می شود:  آقاي ………………………………… فرزند………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ………………………………  متولد ………………………………  به شماره ملی ………………………………………………ساكن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد {عامل}که از این پس در این قرارداد عامل نامیده می شود: آقاي ………………………………… فرزند………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از…

نمونه قرارداد چاپ كتاب

 (قرارداد چاپ كتاب) بين خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساكن ……………………………………………………………………………………………………………… كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد:…