۳- دعاوی کیفری شامل سرقت ، کلاهبرداری، فروش مال غیر

۴- دعاوی ملکی شامل الزام به تنظیم سند، خلع ید، رفع تصرف عدوانی …

۵- ارث ، تحریر ترکه ، انحصار وراثت …

| ← Previous | | | Next → | Single Page