آیا پلیس راسا می تواند اشخاص را بازداشت نماید؟

در خصوص امکان بازداشت متهمین توسط ضابطان ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود ، تنها در صورتی می توانند متهم را بازداشت کنند په قرائن و امارات قوی برای ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد . ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند . چنانچه دادستان اقدامات انجام…